Kontrola kvaliteta proizvoda

Kontrola kvaliteta proizvoda se sprovodi u jednoj od najsavremenijih laboratorija ove vrste, koja je osposobljena za sve analize neophodne za praćenje procesa proizvodnje i obezbeđivanje zahtevanog kvaliteta proizvoda: sirovih ulja, sačmi, lecitina, rafinisanih ulja, glicerina i biodizela. Takođe se kontroliše kvalitet sirovina i pomoćnih materijala koje se koriste u proizvodnji (semena, heksana, natrijum hidroksida, fosforne kiseline, hlorovodonične kiseline, metanola, natrijum metilata), kao i repromaterijala punione (PET predforme, etikete, termo i streč folije). U fabričkoj laboratoriji se vrše i analize vode (sirove, procesne, rashladne, kotlovske, otpadne) i energenata, dok se analize potrebne za sertifikate kvaliteta i bezbednost proizvoda rade u akreditovanim laboratorijama – SP Laboratoriji iz Bečeja i laboratoriji za goriva Rafinerije nafte Pančevo.

Oprema i instrumenti za kontrolu kvaliteta proizvoda

  • Gasni hromatograf (Agilent Tehnologies) tip 7890A sa FIDom i jedinica za pripremu parne faze Headspace sampler 7694E - analize kvaliteta biodizela (sadržaj metilestara, ostaci metanola, slobodnog i ukupnog glicerola, mono-, di- i triglicerida), analize ostataka heksana u sirovom ulju i sačmi, analize sastava masnih kiselina i sadržaja voskova u uljima
  • Spektrofotometar UV 1800 i UV 1240 (Shimadsu) - analiza sadržaja fosfora i fosfolipida u uljima
  • Karl Fišer coulometer 756 (Metrohm) - određivanje vlage u biodizelu i metanolu
  • Karl Fišer titrino 787 (Metrohm) - određivanje vlage u uljima, heksanu, lecitinu, glicerinu i natrijum metilatu
  • Rancimat 743 (Metrohm) - određivanje oksidativne stabilnosti u biodizelu i uljima - jedini instrument ove vrste u Srbiji
  • Cold filter plugging point HCP 842 (PAC Walter Hercog) sa kriostatom Julaba - određivanje tačke filtrabilnosti goriva
  • Polariscope aparat - ocenjivanje rasporeda masa u PET predformama i gotovoj ambalaži
  • TD-NMR sistem mq-One XL Bruker - određivanje sadržaja ulja i vlage u semenu, sačmi, ljusci i drugim čvrstim materijalima
  • Viskozimetar RVDV-I Prime Brookfield - određivanje viskoziteta tečnih uzoraka
  • Standardna oprema i instrumenti (denzitometar, pH metri, brzinski vlagomeri i analizeri, turbidiometar, analitičke i tehničke vage, vodena kupatila, centrifuga, peći za žarenje, sušnice, digestija uzoraka i destilacija vodenom parom itd.)